Productions

The Unnamed Island: the Hagseed and the Wizard

2022.05
Taiwan Traditional Theatre Center, Main Theatre

   

2022.05
Taiwan Traditional Theatre Center, Main Theatre
  

Cast:Chen Chao-hsiang, Chen Li-chiao, SUN Shi-wen, CHEN Chin-hsing, WU Yi-xuan, LI Pei-ying, Fa,
WANG Jing-dun, WANG Chao-yang, WU Jing-yi,LAI Wen-chun, HSIAO Tung-yi
Special appearance: Les Petites Choses Production
cursor