Productions

I am Beautiful Facetival

2012.06
Nanhai Gallery

    

2012.06
Nanhai Gallery
  

Curator:WEI Ying-chuan
Producer:HSU Ya-ting
Light Design:HSU Fu-chun
Space Design:ZHENG Pei-xuan
Sound Design:HONG Yi-jun

"Performance. At Nanhai Gallery--A musical act"
Creator:JIANG Tao
Cast:JIANG Tao, Snow HUANG, CHENG Ko-chun

"Island"
Creator:YU Yen-fang
Cast:YU Yen-fang, KE De-feng

"Travelers far knows much than facebook"
Creator:Tora Hsu
Cast:YANG Yi-lin, LIN Chia-chi, KAO Jo-shan, CHANG Li-tzu

"I can't just be a mutual friend"
Creator:TAO Wei-Jyun
Cast:TAO Wei-Jyun, OU Che-lun ,Fly WU, CHUNG Han

"Skypeaholic"
Creator:CHIEN Li-ying
Co-Creator:CHENG Chih-yuan
Cast:CHIEN Li-ying, LIAO Yuan-ching, LAI Ying-ying ,WU Po-fu, You Lin Zhu, Liang Hao-lan

"Good time"
Creator:LI Ming-chen
Cast:LAI Hao-zhe, CHU Chien-yi, YANG Chih-chun, LEE Shao-yeu, Yolanda LIU, SUN Wei-zhen, HSIEH Hong-ting ,HUANG Huang-chin, CHANG Ting-wei, CHUNG Chien-an, LEE Chu-chi, LEE TZU-yang, CHEN Yi-ling, KAO Wei-che ,HUNG Wei-yao ,YANG Yu-jheng, CHEN Yu-dien, LEE Yo-wei, LEE Chih-yuan, CHEN Jun-hao, JIAN Zhi-xun, CHEN Ming-chie, HU Shu-mien, CHEN Yi-en, ZHU Chen-yi, PAN Qian-shu

Reviews

  

  

cursor